Miesięcznik "Zwrot" i portal www.zwrot.cz

Opis:

Miesięcznik społeczno-kulturalny "Zwrot" ukazuje się w Republice Czeskiej. Na portalu www.zwrot.cz przynosimy aktulne informacje na temat życia Polaków mieszkających w Republice Czeskiej.

Miesięcznik społeczno-kulturalny „Zwrot” powstał w grudniu 1949 r. w wyniku przekształcenia „Szyndziołów”, comiesięcznego dodatku do „Głosu Ludu”, w pismo Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji.

Piewszym redaktorem naczelnym został znany pisarz i działacz literacki Paweł Kubisz, m.in. założyciel Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego w Czechosłowacji w 1937 r., a po wojnie (1947) Sekcji Literacko-Artystycznej przy ZG PZKO.


Od grudnia 1949 aż po czasy współczesne „Zwrot” nieprzerwanie pełni misję kulturotwórczą w zaolziańskiej części Śląska Cieszyńskiego, wykorzystując w znacznym stopniu dorobek twórczy i badawczy regionalnego środowiska intelektualnego i lteracko-artystycznego.

Od roku 2013 działa też portal www.zwrot.cz, na którym publikujemy aktualne informacje z życia Polaków mieszkających w Republice Czeskiej.

Kontakt:

Miesięcznik 'Zwrot"

Ul. Strzelnicza 28
73701 Czeski Cieszyn
www.zwrot.cz

 

Email: info@zwrot.cz
Tel. i faks: 558 711 582

https://www.facebook.com/zwrot.cz/

https://twitter.com/Zwrot

 

FACEBOOK