Głos Ludu

Opis:

"Głos Ludu" jako Gazeta Polaków w Republice Czeskiej ukazuje się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty nakładem ok. 5 tys. egzemplarzy. Na 8 lub 12 stronach przynosi informacje z regionu - Zaolzia, w którym żyje autochtoniczna ludność polska. Siedziba redakcji "Głosu Ludu" znajduje się w Czeskim Cieszynie przy ul. Komenského 4.

Pierwszy numer naszej gazety ukazał się 9 czerwca 1945 roku we Frysztacie. „Głos Ludu” jako tygodnik, Organ Komunistycznej Partii w Czechosłowacji, kosztował wówczas 1 koronę, liczył cztery strony druku bez jedynego zdjęcia, a redaktorem odpowiedzialnym było anonimowe ciało zbiorowe - komitet redakcyjny.

„Głos Ludu” zaraz w pierwszym roku rozwijał się nader dynamicznie. Po kilku tygodniowych sobotnich numerach zaczął ukazywać się dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele, redakcję przeniesiono z Frysztatu do Cz. Cieszyna (dokąd po dziesięcioleciach w Ostrawie Mariańskich Górach w 2003 roku ponownie wróciła), a redaktorem odpowiedzialnym został konkretny człowiek – Henryk Jasiczek. Wiadomości lokalne, z kraju i ze świata poszerzono o wiadomości sportowe oraz o dział literacki. Zdjęcia natomiast jeszcze przez jakiś czas były ewenementem, a jeżeli już się jakie pojawiało, to był nim portret (pierwszy w nr. 9 kapitana Balajana).

Przez 45 lat „Głos Ludu” był pismem partii komunistycznej, o czym świadczyła zarówno treść gazety, jak i jego pełna nazwa „Głos Ludu” – Pismo Komunistycznej Partii CzSR na Śląsku, później Pismo Ludu Pracującego na Śląsku czy Pismo Północnomorawskiego KO KPCz z obligatoryjnym wtenczasProletariusze wszystkich krajów, łączcie się! Gazetą Polaków w Czechosłowacji stał się „GL” dopiero 30 grudnia 1989 roku, zaś proletariusze znikli z winiety wraz z pierwszym numerem 1990 roku. Od podziału Czechosłowacji po dziś dzień „Głos Ludu” ukazuje się jako Gazeta Polaków w Republice Czeskiej.

W parze z poszerzającym się zakresem tematycznym rosła objętość gazety. W 1951 pismo wychodziło 3 razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i niedziele, w 1958 roku zamiast niedzieli zaczęło ukazywać się w soboty. W 1964 roku sobotni czterostronicowy numer zastąpiono sześciostronicowym, w 1972 roku do sobotnich numerów dodano kolejne dwie strony (łącznie 8 stron). Od 1985 roku poszerzenia doczekał się numer czwartkowy (na 6 stron), od 1999 roku również wtorkowy. Od trzech lat wszystkie numery „GL” liczą po 8 stron, wyjątkiem są dwunasto- lub szesnastostronicowe wydania świąteczne i sylwestrowe. W 1998 roku w numerze świątecznym po raz pierwszy zamieszczono kolorowe zdjęcie, od 2004 roku wszystkie sobotnie numery ukazują się w kolorze.

Zmieniali się również redaktorzy naczelni (wcześniej odpowiedzialni) „Głosu Ludu”. Jasiczka w 1958 roku zastąpił Jan Szurman, w 1964 roku funkcję tę objąłTadeusz Siwek, w 1969 roku – Stanisław Kondziołka, po nim w 1986 roku przyszedł Henryk Kiedroń. W październiku 1991 roku obowiązki redaktora naczelnego pełnił Marek Matuszyński, w 1992 roku redaktorem naczelnym został Marian Siedlaczek, po nim w 1994 roku Władysław Biłko. W 2000 roku pierwszą kobietą na tym stanowisku została Henryka Bittmar. Po jej rezygnacji do chwili objęcia redakcji przez Danutę Branną (2003 rok) obowiązki naczelnego pełnił Kazimierz Santarius. Od 1 stycznia 2005 roku do listopada 2008 roku „Głosowi Ludu” szefowała Beata Schönwald. Od listopada 2008 roku do połowy 2010 roku gazetą kierował Wojciech Trzcionka. Od połowy do końca 2010 roku obowiązki redaktora naczelnego sprawował Tomasz Wolff, który od 1 stycznia 2011 kieruje gazetą.

 

Kontakt:

Redakcja „Głosu Ludu”

ul. Komenského 4

737 01 Czeski Cieszyn 

Tel.: 558 731 766,

Faks: 558 740 044,

E-mail: info@glosludu.cz

 

FACEBOOK